Loading...
Úvod| PODMIENKY

PODMIENKY

Tieto zmluvné podmienky (spolu s informáciami a zásadami obsiahnutými na stránkach „Služby zákazníkom“ na webovej lokalite a akýmikoľvek ďalšími dokumentmi uvedenými v týchto zmluvných podmienkach) (ďalej len „Podmienky“) stanovujú právne podmienky, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie našej webovej stránky, ktorejkoľvek z jej poddomén a akýchkoľvek iných webových stránok prevádzkovaných nami alebo v našom mene a akejkoľvek aplikácie pre mobilné zariadenia alebo počítačovej aplikácie vyvinutej nami alebo v našom mene (ďalej len „webové stránky“ a webová lokalita sú spolu referenciou na ktorúkoľvek z nich) a ďalšie služby, ktoré poskytujeme (ďalej len „Služby“).

Pozorne si prečítajte tieto Podmienky a pred použitím Služieb sa uistite, že ste im porozumeli. Upozorňujeme, že používaním Služieb súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Zmluvnými podmienkami. Ak neprijmete tieto Podmienky, nebudete môcť používať Služby a mali by ste okamžite opustiť Webovú stránku. Ak budete pokračovať v používaní webovej stránky alebo ak si objednáte produkty, budeme to považovať za váš súhlas s týmito podmienkami.

 

1) Pochopenie týchto podmienok

Keď sa v týchto Zmluvných podmienkach používajú určité slová a frázy, majú špecifický význam (tieto sú známe ako „definované pojmy“). Tieto definované pojmy môžete identifikovať, pretože začínajú veľkými písmenami (aj keď nie sú na začiatku vety). Tam, kde sa používa definovaný termín, má význam daný v časti Podmienok, kde bol definovaný (tieto významy nájdete pri pohľade na vetu, kde je definovaný termín uvedený v zátvorkách a znamienkach reči).

Keď sa odvolávame na „my“, „nás“ alebo „náš“, máme na mysli našu spoločnosť alebo prípadne jej pridružené spoločnosti. Keď hovoríme o „vy“ alebo „vaše“, máme na mysli vás, osobu, ktorá používa Služby.

Použili sme nadpisy, ktoré vám pomôžu porozumieť týmto zmluvným podmienkam a ľahko nájsť informácie. Tieto Podmienky sú dostupné iba v anglickom jazyku. Nebudeme archivovať kópie zmlúv medzi nami a vami, ktoré sa týkajú našej dodávky Služieb, alebo medzi vami a Partnermi, ktoré sa týkajú predaja produktov, preto vám odporúčame vytlačiť alebo uložiť kópiu týchto zmluvných podmienok pre vaše záznamy (vezmite však na vedomie, že tieto Podmienky môžeme z času na čas zmeniť, preto prosím pravidelne kontrolujte webovú stránku a zakaždým, keď použijete Služby na objednanie produktov, aby ste sa uistili, že rozumiete právnym podmienkam, ktoré sa v tom čase uplatňujú).

 

2) O nás

Spolu s niektorými našimi pridruženými spoločnosťami vám poskytujeme služby prostredníctvom webovej stránky. Ďalšie podrobnosti o Službách, ktoré poskytujeme, sú uvedené v časti 3 nižšie. Keď si zakúpite produkty pomocou webovej stránky, kupujete ich od predajcov tretích strán ("Partner(i)") uvedených na webovej stránke. Je dôležité, aby ste pochopili, že zmluva o kúpe produktov je uzavretá medzi vami a príslušným partnerom. Vystupujeme ako zástupca v mene partnerov, ktorí sú konateľmi. Nekupujete u nás produkty. Príslušnými partnermi sme oprávnení uzavrieť zmluvu v ich mene, ale nie sme zmluvnou stranou tejto zmluvy a produkty od nás nekupujete. Ďalšie podrobnosti o produktoch, partneroch a zmluve medzi vami a partnermi v súvislosti s vaším nákupom produktov sú uvedené v častiach 5, 6 a 7 nižšie.

 

3) Naše služby

Služby, ktoré ponúkame, vám umožňujú vyhľadávať na webovej lokalite a nakupovať produkty z veľkého počtu partnerských butikov a značiek po celom svete. V rámci Služieb poskytujeme aj niektoré doplnkové služby, ako je sprostredkovanie dodania produktov, poskytovanie asistencie pri zákazníckom servise a spracovanie platieb bez poplatku. Upozorňujeme, že službu doručovacej logistiky vám poskytujeme my a ako takú uzatvárate zmluvu o nami poskytovaných doručovacích službách. Za tieto služby môžeme účtovať poplatok, ktorý sa zobrazí pri pokladni a pred zakúpením produktov. Vaša zmluva s nami je uzavretá, keď vám produkty doručí kuriér alebo si ich vyzdvihnete u partnera.

Aby ste mohli využívať Služby, musíte mať viac ako 18 rokov.

 

4) Naša zodpovednosť voči vám v súvislosti so službami

Ak pri poskytovaní Služieb pre vás nedodržíme tieto Podmienky, sme zodpovední za stratu alebo škodu, ktorú utrpíte a ktorá je predvídateľným dôsledkom nášho porušenia týchto Podmienok alebo našej nedbalosti, ale nezodpovedáme za za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú nemožno predvídať. Strata alebo poškodenie je predvídateľné, ak to bol zrejmý dôsledok nášho porušenia alebo ak ste to vy aj my predpokladali v čase, keď ste začali používať Služby.

Žiadnym spôsobom nevylučujeme ani neobmedzujeme našu zodpovednosť za: • (a) smrť alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbalosťou; • (b) podvod alebo podvodné zavádzanie; • (c) akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorú nemožno obmedziť zákonom.

 

5) Produkty

Snažíme sa byť čo najpresnejší v popise produktov zobrazených na webovej stránke. Keďže sú však popisy založené na informáciách, ktoré nám poskytli Partneri (ktorí za ne zostávajú zodpovední), nemôžeme zaručiť, že všetky podrobnosti sú vždy presné, úplné alebo bezchybné. Ak máte záujem o viac informácií o produkte, kontaktujte našich poradcov zákazníckeho servisu. Obrázky produktov na webovej stránke slúžia len na ilustračné účely a hoci sa snažíme zobrazovať farby presne, nemôžeme zaručiť, že zobrazenie obrázkov na vašom počítači presne odráža skutočnú farbu produktov.

Nedovoľujeme partnerom ponúkať chybné položky alebo produkty nižšej kvality, ako sú zodpovedajúce trhové štandardy na predaj na webovej stránke. Ak položka, ktorú ste si objednali, nezodpovedá popisu, je chybná alebo má nižšiu kvalitu, môžete nám ju vrátiť a my sa spojíme s partnerom a spracujeme vrátenie. Po prijatí položky príslušným partnerom dostanete plnú náhradu za chybnú položku alebo prípadne zľavu, výmenu alebo opravu položky, ak je to možné, o čom rozhodneme prípad od prípadu. Vrátime vám všetky príslušné poplatky za doručenie a akékoľvek primerané náklady, ktoré vzniknú pri vrátení produktov (poradíme vám, či budú produkty od vás vyzdvihnuté alebo či musíte zabezpečiť ich vrátenie).

Ako spotrebiteľ máte zákonné práva vo vzťahu k produktom, ktoré sú chybné alebo nezodpovedajú popisu. Poradenstvo o vašich zákonných právach je k dispozícii vo vašej miestnej Citizens' Advice Bureau alebo v kancelárii pre obchodné štandardy. Nič v týchto podmienkach neovplyvní tieto zákonné práva.

Produkty predávané partnermi sú dodávané len pre vaše domáce a súkromné použitie. Súhlasíte s tým, že produkty nebudete používať na žiadne komerčné, obchodné účely alebo účely ďalšieho predaja . Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete vyvážať, reexportovať ani inak prevádzať produkty do krajín alebo území, na ktoré sa vzťahujú komplexné embargá alebo sankcie, alebo na strany uvedené na zozname špeciálne určených štátnych príslušníkov a blokovaných osôb Ministerstva financií USA alebo na zozname EÚ. Konsolidovaný zoznam finančných sankcií. Ani my, ani Partneri nenesieme voči vám žiadnu zodpovednosť za stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie podnikania alebo stratu obchodnej príležitosti.

 

6 ) Partneri

Ako je vysvetlené vyššie, zmluva o kúpe produktov je uzavretá medzi vami a príslušným partnerom. Vystupujeme ako zástupca a príslušný partner nás oprávňuje uzavrieť zmluvu v jeho mene, ale nie sme zmluvnou stranou tejto zmluvy a produkty nekupujete priamo od nás.

Žiadame, aby všetci partneri používajúci webovú lokalitu mali a dodržiavali primerané obchodné zásady, ktoré sú v súlade s našimi vlastnými obchodnými zásadami. Nemôžeme však byť zodpovední za obchodné zásady partnerov. Ak nie ste spokojní s produktom alebo službou, ktorú ste dostali od partnera, mali by ste nás kontaktovať a my sa vo vašom mene spojíme s príslušným partnerom, aby sme sa pokúsili problém vyriešiť.

Ďalšie informácie o partneroch a produktoch, ktoré ponúkajú, nájdete na našej stránke Ako nakupovať.

 

7) Objednávky, ceny, platby a dane

Kroky, ktoré musíte vykonať na zadanie objednávky, sú vysvetlené v časti „Ako objednať a zaplatiť“ na našej stránke Ako nakupovať.

Dokončením procesu platby a zadaním objednávky kliknutím na tlačidlo „Zadať objednávku“ na stránke pokladne ponúkate nákup produktov od príslušného partnera (a nie priamo od nás). Vaša objednávka produktov podlieha týmto obchodným podmienkam, ktoré sú súčasťou zmluvy medzi vami a príslušným partnerom. Všetky objednávky podliehajú dostupnosti a potvrdeniu ceny objednávky, ktorú určuje príslušný Partner. Po uzavretí zmluvy na produkty s partnerom bude mať partner zákonnú povinnosť dodať vám tovar, ktorý je v súlade so zmluvou. Právny nárok na zakúpený produkt na vás prejde po prijatí vašej platby.

Na objednanie produktov musíte mať viac ako 18 rokov a mať platný spôsob platby (podrobnosti o prijateľných spôsoboch platby nájdete v časti (c) nižšie). Odoslaním objednávky sa zaväzujete, že všetky údaje, ktoré uvediete, sú pravdivé a presné, že máte viac ako 18 rokov, že máte oprávnenie použiť na zadanie objednávky vami vybraný spôsob platby a že máte dostatok finančných prostriedkov. príslušný účet na pokrytie nákladov na vašu objednávku.

Webová stránka vám umožňuje skontrolovať vašu objednávku a opraviť prípadné chyby pred dokončením nákupu. Nájdite si čas na prečítanie a kontrolu vašej objednávky na každej stránke procesu objednávky, pretože ste zodpovední za to, že informácie, ktoré poskytujete, sú presné (napríklad správne produkty, množstvá, veľkosť, farba atď.).

 

(a) Vytvorenie zmluvy medzi vami a partnerom (partnermi). Totožnosť partnera je uvedená na stránke potvrdenia objednávky pri zadávaní objednávky.

Keď zadáte objednávku, dostanete e-mail s potvrdením prijatia objednávky. Tento e-mail je len potvrdením pre informačné účely a nepredstavuje prijatie vašej objednávky zo strany partnera. Zmluva medzi vami a partnerom vo vzťahu k produktom nevznikne, kým neskontrolujeme, či partner akceptuje vašu objednávku. Ak bude Vaša objednávka prijatá, zašleme Vám potvrdzujúci email, ktorým sa uzatvára zmluva medzi Vami a Partnerom. Potvrdzovací e-mail bude obsahovať popis produktov zakúpených v objednávke a niektoré ďalšie informácie o vašich právach na zrušenie zmluvy medzi vami a partnerom

 

(b) Ceny, dostupnosť a dane

Aj keď sa snažíme zabezpečiť, aby všetky podrobnosti, popisy a ceny, ktoré sa objavujú na webovej stránke, boli presné, keďže nám tieto informácie poskytujú partneri, môžu nastať prípady, kedy sa vyskytnú chyby. Ak zistíme chybu v cene akýchkoľvek produktov, ktoré ste si objednali, budeme vás o tom čo najskôr informovať a v mene partnera vám dáme možnosť objednávku znovu potvrdiť za správnu cenu alebo ju zrušiť. . Ak vás nebudeme môcť kontaktovať, vaša objednávka bude považovaná za zrušenú. Ak zrušíte a už ste za produkty zaplatili, dostanete plnú náhradu čo najskôr.

Ak si webovú stránku prezeráte zo Spojeného kráľovstva alebo z krajiny v EÚ, ceny produktov inzerované na webovej lokalite od partnerov so sídlom v EÚ zahŕňajú DPH účtovanú príslušným partnerom. Náklady na doručenie nie sú zahrnuté v cene a budú účtované dodatočne. Náklady na doručenie (ktoré budú zahŕňať nami účtovanú DPH) sa budú líšiť v závislosti od produktov, ktoré ste si objednali, a vašej dodacej adresy. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Informácie o dodaní“ na našej stránke Objednávky a doprava. Náklady na doručenie vzťahujúce sa na vašu objednávku budú jasne zobrazené pri pokladni pred zadaním objednávky (a sú zahrnuté v sume „Celkové náklady“ zobrazenej na stránke súhrnu objednávky).

V závislosti od vašej doručovacej adresy sa môžu uplatňovať odlišné pravidlá zdaňovania a dodatočné poplatky. Ak odosielate položky od partnera mimo vášho územia, možno budete musieť zaplatiť dovozné clo po prijatí produktov. Počas procesu platby vás upozorníme, či sú zahrnuté dovozné clá alebo ich budete musieť zaplatiť pri prijatí produktov. Ak nie sú zahrnuté, ani my, ani partner nemáme žiadnu kontrolu nad týmito poplatkami a nemôžeme vám poradiť o ich výške. Budete zodpovedný za zaplatenie všetkých takýchto dovozných ciel a daní, ktoré nie sú zahrnuté. Pred zadaním objednávky sa obráťte na miestny colný úrad, ktorý vám poskytne ďalšie informácie a odhad nákladov na pristátie “ . Ďalšie informácie sú k dispozícii aj v časti „Clá a dane“ na našej stránke Objednávky a doprava.

Zákazníkom z USA môžeme účtovať a vyberať príslušné dane z predaja alebo používania na nákupy uskutočnené prostredníctvom webovej stránky. Aj keď sa vyberá daň z predaja alebo používania, váš nákup môže podliehať dani z predaja alebo používania, pokiaľ nie je špecificky oslobodený od dane. Mnohé štáty vyžadujú od zákazníkov, aby na konci roka podali daňové priznanie z predaja/použitia, pričom nahlásili všetky zdaniteľné nákupy, ktoré neboli zdanené, a aby z týchto nákupov zaplatili daň. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, obráťte sa na príslušné daňové úrady.

Upozorňujeme, že ak vrátite položku, dane a dovozné clá vám budú vrátené, ak boli pôvodne zahrnuté v kúpnej cene.