Loading...
Úvod| Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Zaviazali sme sa chrániť vaše osobné údaje a vaše právo na súkromie. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa našich zásad alebo našich postupov v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, kontaktujte nás. Keď navštívite našu webovú stránku a využívate naše služby, zverujete nám svoje osobné údaje. Vaše súkromie berieme veľmi vážne. V tomto oznámení o ochrane osobných údajov popisujeme naše zásady ochrany osobných údajov. Snažíme sa vám čo najjasnejším spôsobom vysvetliť, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a aké práva v súvislosti s nimi máte. Dúfame, že si nájdete čas a pozorne si ho prečítate, pretože je dôležitý. Ak sú v týchto zásadách ochrany osobných údajov akékoľvek podmienky, s ktorými nesúhlasíte, prestaňte naše stránky a naše služby používať. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky informácie zhromaždené prostredníctvom našej webovej lokality a/alebo akýchkoľvek súvisiacich služieb, predaja, marketingu alebo podujatí (v týchto zásadách ochrany osobných údajov ich spoločne označujeme ako Stránky). Pozorne si prečítajte tieto zásady ochrany osobných údajov, pretože vám pomôžu prijímať informované rozhodnutia o zdieľaní vašich osobných údajov s nami.

 

1. AKÉ INFORMÁCIE Zhromažďujeme?

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

V skratke: Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ako je meno, adresa, kontaktné informácie, heslá a bezpečnostné údaje a platobné údaje. Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri registrácii na Stránkach, keď vyjadrujete záujem získať informácie o nás alebo našich produktoch a službách, keď sa zúčastňujete aktivít na Stránkach alebo nás inak kontaktujete.

Meno a kontaktné údaje. Zhromažďujeme vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo a ďalšie podobné kontaktné údaje.

poverenia. Zhromažďujeme heslá, tipy na heslá a podobné bezpečnostné informácie používané na overenie a prístup k účtu.

Platobné údaje. Zhromažďujeme údaje potrebné na spracovanie vašej platby, ak uskutočňujete nákupy, ako je číslo vášho platobného nástroja (napríklad číslo kreditnej karty) a bezpečnostný kód spojený s vaším platobným nástrojom. Všetky platobné údaje ukladá náš spracovateľ platieb a mali by ste si prečítať jeho zásady ochrany osobných údajov a kontaktovať priamo spracovateľa platieb, aby odpovedal na vaše otázky.

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, musia byť pravdivé, úplné a presné a musíte nám oznámiť akékoľvek zmeny týchto osobných údajov.

 

Informácie zhromaždené z iných zdrojov

V skratke: Môžeme zhromažďovať obmedzené údaje z verejných databáz, marketingových partnerov a iných externých zdrojov. Informácie o vás môžeme získať z iných zdrojov, ako sú verejné databázy, spoloční marketingoví partneri, ako aj od iných tretích strán. Príklady informácií, ktoré dostávame z iných zdrojov, zahŕňajú: profilové informácie na sociálnych sieťach; marketingových potenciálnych zákazníkov a výsledkov vyhľadávania a odkazov vrátane platených zoznamov (napríklad sponzorovaných odkazov).

 

2. AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE?

V skratke: Vaše údaje spracúvame na účely založené na legitímnych obchodných záujmoch, plnení našej zmluvy s vami, dodržiavaní našich zákonných povinností a/alebo vášho súhlasu. Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom našich stránok používame na rôzne obchodné účely opísané nižšie. Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely v súlade s našimi legitímnymi obchodnými záujmami, aby sme s vami uzavreli alebo plnili zmluvu s vaším súhlasom a/alebo aby sme splnili naše zákonné povinnosti. Vedľa každého účelu uvedeného nižšie uvádzame konkrétne dôvody spracovania, na ktoré sa spoliehame. Používame informácie, ktoré zhromažďujeme alebo dostávame:

 

Na uľahčenie procesu vytvárania účtu a prihlasovania. Ak sa rozhodnete prepojiť svoj účet u nás s účtom tretej strany, použijeme informácie, ktoré ste nám umožnili zhromažďovať od týchto tretích strán, na uľahčenie procesu vytvárania účtu a prihlasovania.

Na zasielanie marketingovej a propagačnej komunikácie. My a/alebo naši marketingoví partneri tretích strán môžeme použiť osobné údaje, ktoré nám pošlete, na naše marketingové účely, ak je to v súlade s vašimi marketingovými preferenciami. Odber našich marketingových e-mailov môžete kedykoľvek zrušiť.

Aby sme vám poslali administratívne informácie. Vaše osobné údaje môžeme použiť na zasielanie informácií o produktoch, službách a nových funkciách a/alebo informácií o zmenách našich podmienok a zásad.

Plňte a spravujte svoje objednávky. Vaše informácie môžeme použiť na plnenie a správu vašich objednávok, platieb, vrátení a výmen uskutočnených prostredníctvom stránok.

Na uverejňovanie posudkov. Na našich stránkach uverejňujeme posudky, ktoré môžu obsahovať osobné údaje. Pred odoslaním posudku získame váš súhlas s použitím vášho mena a posudku. Ak chcete aktualizovať alebo vymazať svoj posudok, kontaktujte nás a nezabudnite uviesť svoje meno, umiestnenie posudku a kontaktné informácie.

Spravujte žrebovania o ceny a súťaže. Vaše údaje môžeme použiť na spravovanie žrebovaní o ceny a súťaží, keď sa rozhodnete zúčastniť sa súťaží.

Požiadajte o spätnú väzbu. Vaše informácie môžeme použiť na vyžiadanie spätnej väzby a na kontaktovanie vás v súvislosti s používaním našich stránok.

Na ochranu našich stránok. Vaše informácie môžeme použiť ako súčasť nášho úsilia udržať naše stránky v bezpečí (napríklad na monitorovanie a prevenciu podvodov).

Na presadzovanie našich zmluvných podmienok a zásad.

Reagovať na právne požiadavky a predchádzať škodám. Ak dostaneme predvolanie alebo inú právnu žiadosť, možno budeme musieť skontrolovať údaje, ktoré uchovávame, aby sme určili, ako reagovať.

Na iné obchodné účely. Vaše informácie môžeme použiť na iné obchodné účely, ako je analýza údajov, zisťovanie trendov používania, určovanie účinnosti našich propagačných kampaní a na vyhodnotenie a zlepšenie našich stránok, produktov, služieb, marketingu a vašich skúseností.

 

3. BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ S NIEKÝM?

V skratke: Informácie zdieľame iba s vaším súhlasom, aby sme dodržiavali zákony, chránili vaše práva alebo plnili obchodné povinnosti. Údaje môžeme spracovávať alebo zdieľať na základe nasledujúceho právneho základu:

 

Súhlas: Vaše údaje môžeme spracovávať, ak ste nám dali konkrétny súhlas na použitie vašich osobných údajov na konkrétny účel.

Oprávnené záujmy: Vaše údaje môžeme spracovávať, keď je to primerane potrebné na dosiahnutie našich legitímnych obchodných záujmov.

Plnenie zmluvy: Ak sme s vami uzavreli zmluvu, môžeme spracúvať vaše osobné údaje, aby sme splnili podmienky našej zmluvy.

Právne povinnosti: Vaše informácie môžeme zverejniť tam, kde to od nás vyžaduje zákon, aby sme vyhoveli platným zákonom, vládnym žiadostiam, súdnemu konaniu, súdnemu príkazu alebo právnemu procesu, ako napríklad odpoveď na súdny príkaz alebo predvolanie ( vrátane reakcie na verejné orgány, aby splnili požiadavky národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva).

Životne dôležité záujmy: Vaše informácie môžeme zverejniť, ak sa domnievame, že je potrebné vyšetriť, zabrániť alebo prijať opatrenia týkajúce sa potenciálneho porušenia našich zásad, podozrenia z podvodu, situácií zahŕňajúcich potenciálne ohrozenie bezpečnosti akejkoľvek osoby a nezákonných činností alebo ako dôkaz v súdne spory, v ktorých sme zapojení.

 

4. POUŽÍVAME COOKIES A INÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE?

Stručne povedané: Na zhromažďovanie a uchovávanie vašich informácií môžeme používať súbory cookie a iné technológie sledovania. Na prístup k informáciám alebo ich ukladanie môžeme používať súbory cookie a podobné technológie sledovania. Konkrétne informácie o tom, ako takéto technológie používame a ako môžete odmietnuť určité súbory cookie, sú uvedené v našich Zásadách používania súborov cookie.

 

5. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE?

V skratke: Vaše informácie uchovávame tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje inak. Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to nevyhnutné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania (napríklad daňové, účtovné alebo iné zákonné požiadavky). Žiadny účel v týchto zásadách nebude vyžadovať, aby sme uchovávali vaše osobné údaje dlhšie, ako je obdobie, počas ktorého majú používatelia u nás účet. Ak nemáme žiadnu trvalú legitímnu obchodnú potrebu spracúvať vaše osobné údaje, buď ich vymažeme alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uložené v archívoch záloh), bezpečne ich uložíme vaše osobné údaje a izolovať ich od akéhokoľvek ďalšieho spracovania, kým nebude možné ich vymazanie.

 

6. AKO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE V BEZPEČNOSTI?

V skratke: Naším cieľom je chrániť vaše osobné údaje prostredníctvom systému organizačných a technických bezpečnostných opatrení. Zaviedli sme vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu bezpečnosti akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúvame. Nezabúdajte však, že nemôžeme zaručiť, že samotný internet je 100% bezpečný. Aj keď urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili vaše osobné údaje, prenos osobných údajov na naše stránky a z nich je na vaše vlastné riziko. K službám by ste mali pristupovať iba v zabezpečenom prostredí.

 

7. ZHROMAŽDUJEME INFORMÁCIE OD NEPLATÝCH?

V skratke: Vedome nezhromažďujeme údaje od detí mladších ako 18 rokov ani ich nepredávame. Vedome nepožadujeme údaje od detí mladších ako 18 rokov ani ich neobchodujeme s nimi. Používaním stránok vyhlasujete, že máte najmenej 18 rokov alebo že ste rodičom alebo opatrovníkom takejto maloletej osoby a súhlasíte s používaním stránok takouto maloletou závislou osobou. Ak sa dozvieme, že boli zhromaždené osobné údaje od používateľov mladších ako 18 rokov, deaktivujeme účet a prijmeme primerané opatrenia na okamžité vymazanie takýchto údajov z našich záznamov. Ak sa dozviete o akýchkoľvek údajoch, ktoré sme zhromaždili od detí mladších ako 18 rokov, kontaktujte nás.

 

8. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA?

V skratke: V niektorých regiónoch, ako napríklad v Európskom hospodárskom priestore, máte práva, ktoré vám umožňujú lepší prístup a kontrolu nad vašimi osobnými údajmi. Svoj účet môžete kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo zrušiť. V niektorých regiónoch (napríklad v Európskom hospodárskom priestore) máte určité práva podľa platných zákonov na ochranu údajov. Tieto môžu zahŕňať právo (i) požiadať o prístup a získať kópiu vašich osobných údajov, (ii) požiadať o opravu alebo vymazanie; (iii) obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov; a (iv) prípadne na prenosnosť údajov. Za určitých okolností môžete mať tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Ak chcete podať takúto žiadosť, použite kontaktné údaje uvedené nižšie. Každú žiadosť zvážime a budeme konať v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. Ak sa spoliehame na váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme však, že to neovplyvní zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním. Ak sa spoliehame na váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme však, že to neovplyvní zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním.

 

9. OVLÁDANIE PRE FUNKCIE NESLEDOVAŤ

Väčšina webových prehliadačov a niektoré mobilné operačné systémy a mobilné aplikácie obsahujú funkciu Do-Not-Track (DNT) alebo nastavenie, ktoré môžete aktivovať, aby ste dali najavo, že uprednostňujete ochranu osobných údajov, aby sa údaje o vašich aktivitách pri prehliadaní online nesledovali a zhromažďovali. Nebola dokončená žiadna jednotná technologická norma na rozpoznávanie a implementáciu signálov DNT. Preto v súčasnosti nereagujeme na signály prehliadača DNT ani žiadny iný mechanizmus, ktorý automaticky oznamuje vašu voľbu nesledovať online. Ak bude prijatý štandard pre online sledovanie, ktorý musíme v budúcnosti dodržiavať, budeme vás o tomto postupe informovať v revidovanej verzii týchto Zásad ochrany osobných údajov.

 

1 0. AKTUALIZUJEME TÚTO POLITIKU?

Stručne povedané: Áno, tieto pravidlá aktualizujeme podľa potreby, aby sme zostali v súlade s príslušnými zákonmi. Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Aktualizovaná verzia bude označená aktualizovaným dátumom Revidovanéa aktualizovaná verzia nadobudne účinnosť hneď, ako bude dostupná. Ak vykonáme podstatné zmeny v tomto súkromí

 

11. AKO MÔŽETE SKONTROLOVAŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ ÚDAJE, Z KTORÝCH ZÍSKAVAME

Na základe zákonov niektorých krajín môžete mať právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré od vás zhromažďujeme, zmeniť tieto informácie alebo ich za určitých okolností vymazať. Ak chcete požiadať o kontrolu, aktualizáciu alebo odstránenie vašich osobných údajov, odošlite nám žiadosť e-mailom. Na vašu žiadosť odpovieme do 30 dní.